Regulamin

PEŁNY REGULAMIN KONKURSU znajduje się w zakładce DO POBRANIA. Prosimy z zapoznaniem się z nim.
Udział w konkursie jest jednoznaczne z AKCEPTACJĄ regulaminu i wyrażeniem zgody autora na wykorzystanie przez organizatorów konkursu pracy do celów edukacyjno-marketingowych.

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT?

1. Pracę konkursową uczeń wykonuje samodzielnie, w oparciu o szablon pobrany ze strony konkursowej (do pobrania).
2. Tylko praca wykonana w oparciu o szablon będzie przyjęta do konkursu.
3. Nie wolno zmieniać parametrów szablonu.
4. Pracę należy wykonać w dowolnym programie graficznym.
5. Jeden uczeń może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace.
6. Najlepsze prace będą wykorzystane jako projekt okładki zeszytu szkolnego.
7. Praca konkursowa powinna przedstawiać różne sposoby zastosowania telefonu i tabletu, użycia darmowych aplikacji w sytuacjach szkolnych i domowych związanych z nauką i zdobywaniem wiedzy.
8. Praca konkursowa powinna być wykonana w czytelny i przejrzysty sposób. Ewentualnie wstawiany tekst musi być wyraźny, czytelny, poprawny pod względem ortograficznym.
9. Format pracy konkursowej to plik w formacie jpg lub png.
10. Nazwa pliku (praca konkursowa) powinna zawierać następujące elementy:

rodzaj szkoły nazwisko i imię ucznia numer pracy ucznia oraz być zgodna z poniższymi wzorem i przykładami: wzór: skrót określający rodzaj szkoły_nazwisko_imię_praca1 .png
    SP dla szkół podstawowych
    GIM dla szkół gimnazjalnych
    PG dla szkół ponadgimnazjalnych

przykłady: SP_Przykładowy_Łukasz_praca1.png
                     SP_Przykładowy_Łukasz_praca2.png
11. Nie dopuszcza się do korzystania z gotowych elementów, cała praca musi być autorstwa ucznia. Złamanie prawa autorskiego jest jednoznaczne z dyskwalifikacją pracy konkursowej.

REJESTRACJA

1. Uczeń oraz w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic/opiekun prawny, powinni czytelnie wypełnić odpowiednie pola Karty Rejestracji (wraz z podpisami). Druk Karty Rejestracji (do pobrania).
2. Uczeń przekazuje gotową pracę wraz z Kartą Rejestracji Nauczycielowi.
3. Nauczyciel wypełnia pozostałe pola Karty Rejestracji (wraz z pieczęcią szkoły).
4. Nauczyciel przesyła, za pomocą strony konkursowej, pracę ucznia wraz ze skanem/zdjęciem Karty Rejestracji.
5. Nauczyciel przesyła listem poleconym oryginał Karty Rejestracji Laureata do Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PB ECDL, 02-508 Warszawa, ul. Puławska 39/4, dopisek KONKURS „Telefonem ucz się i odkrywaj świat”) do dnia 28 kwietnia 2015 roku (decyduje data nadania przesyłki). Dopuszcza się dostarczenie osobiste Kart Rejestracji do Recepcji PTI (Warszawa, Puławska 39 lok. 4). W sytuacji nie spełnienia tego warunku, nagroda przepada, uzyskane miejsce w konkursie zostaje anulowane i przechodzi na autora pracy wskazanego przez Jury.
6. Karty Rejestracji pozostałych uczestników konkursu przechowuje szkoła przez okres jednego roku, nie krócej niż do dnia 12 maja 2016 roku. Na prośbę organizatorów konkursu, szkoła przekazuje oryginał Karty Rejestracji ucznia nie-Laureata organizatorowi.
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wcześniejszym zapoznaniem się z Regulaminem konkursu i jego akceptacją.
Tylko prace spełniające warunki Regulaminu, będą dopuszczone do konkursu.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów konkursu w każdym czasie oraz zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu.

WARUNKI KONKURSU:

Zaleca się przed przystąpieniem do konkursu poruszyć na lekcjach zagadnienie dotyczące możliwości zastosowania telefonu czy tabletu do nauki na różnych przedmiotach.
W tym celu można wykorzystać dostępne materiały edukacyjne umieszczone min. na stronach internetowych:

- http://www.enauczanie.com/start/przewodnik  
- http://www.edunews.pl/  
- https://www.zoho.com/docs/show.html  
- http://www.enauczanie.com/start/przewodnik  
- http://www.edunews.pl/nowoczesna-edukacja 


ROLA NAUCZYCIELA:

- Wprowadzenie do tematu konkursu, poruszenie na lekcjach;
- Rejestracja na stronie konkursowej uczniów i ich prac konkursowych (REJESTRUJ);
- Przesłanie prac konkursowych oraz skanów (lub zdjęć) Kart Rejestracji uczniów (używając przycisku PRZEŚLIJ na stronie konkursowej);
- Wysłanie do 30 kwietnia 2015 roku oryginału Karty Rejestracji Laureata do Polskiego Biura ECDL (PB ECDL, 02-508 Warszawa, ul. Puławska 39/4, dopisek KONKURS „Telefonem ucz się i odkrywaj świat”)

OCENIANIE PRAC:

O wynikach konkursu decyduje JURY konkursowe, którego decyzja jest ostateczna.
Jury oceniając prace konkursowe będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność pracy z ideą, celami i tematem konkursu,
- oryginalne podejście do tematu i walory artystyczne,
- pomysłowość,
- czytelność pracy, dopasowanie kroju i wielkości czcionki oraz poprawność językową,
- zagospodarowanie przestrzeni pracy, estetykę wykonania pracy,
- czytelność przekazu.
- Jury zastrzega sobie prawo przyznania nagrody specjalnej za pomysł, użyte środki artystyczne lub też za wykonanie.

Lista Laureatów konkursu zostanie opublikowana w dniu 27 kwietnia 2015 a ostateczne wyniki konkursu będą ogłoszone podczas uroczystości zakończenia konkursu 12 maja 2015 w Warszawie.
Na Laureatów czekają liczne ciekawe nagrody.

WAŻNE

- Nadesłane prace na konkurs stają się własnością Organizatorów Konkursu, którzy mogą je wykorzystać jako projekt okładek do zeszytów szkolnych, organizowania wystaw oraz publikacji w ramach działań edukacyjno-reklamowych w środowisku edukacyjnym.

- Przesłane prace konkursowe nie będą zwracane.

- Dla Nauczycieli, którzy ze swoimi uczniami wykażą się największym zaangażowaniem, organizatorzy przewidują nagrodę w postaci vouchera na TEST certyfikatu e‑Nauczyciel oraz zwrot kosztów przejazdu na tą uroczystość, która odbędzie się w dniu 12.05.2015 (2 klasa pociąg PKP, według cennika opublikowanego na stronie PKP- po przekazaniu wypełnionych stosownych dokumentów – wzory udostępni PTI).

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagrody rzeczowej.

- Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody przez zwycięzców jest wysłanie na adres organizatora (Warszawa, ul. Puławska 39/4) w terminie do dnia 30.04.2015 oryginału poprawnie i kompletnie wypełnionej Karty Rejestracji uczniów Laureatów konkursu. Laureat potwierdza odbiór nagrody podpisując protokół odebrania nagrody.

- Polskie Towarzystwo Informatyczne w ramach nagrody dla Laureatów i Wyróżnionych w konkursie, zwróci koszt podróży laureatowi wraz z jednym opiekunem/nauczycielem na uroczystość ogłoszenia wyników połączonej z rozdaniem nagród w dniu 12.05.2015 do Warszawy (2 klasa pociąg PKP, według cennika opublikowanego na stronie PKP- po przekazaniu wypełnionych stosownych dokumentów – wzory udostępni PTI).

- Udział w konkursie oraz przesłanie prac konkursowych może nastąpić tylko po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu konkursu oraz po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego autora pracy na udział w konkursie (wiąże się to także z jego zgodą na użycie danych osobowych autora pracy w celu ogłoszenia wyników konkursu, podsumowania konkursu, opisu prac w Galerii Prac, publikacji mówiących o konkursie oraz w celach korespondencyjnych).

- Nagrody nie odebrane przez nagrodzonych podczas uroczystości wręczenie nagród w dniu 12.05.2015r. będą wysłane na adres szkoły.

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do organizacji dodatkowych inicjatyw w ramach konkursu głównego, a w szczególności: konkursów dodatkowych, związanych z tematem głównego konkursu, gier miejskich, spotkań z uczniami i nauczycielami.

- Organizatorzy mogą przyznać nagrody w ramach podjętych działań opisanych powyżej.